“గర్జించు సింహమువలె ఎవరిని మ్రింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగు”తున్న మన ప్రధాన శత్రువైన అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు. Goad meaning in hindi. Farmers used the pointed end to urge a stubborn ox into motion. GOAD Meaning: "point, spearhead, arrowhead, pointed stick used for driving cattle," from Proto-Germanic *gaido "goad,… See definitions of goad. ముల్లుకర్రతో పొడిచినప్పుడు ఆ జంతువు మొండిగా, No longer will those wicked, malicious creatures be lurking behind the scenes, fomenting trouble and trying to. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. A long stick with a pointed end used for prodding animals. Bhairava (Maha Kala Bhairava) (Sanskrit: भैरव, lit.frightful) is a Shaivite deity worshiped by Hindus.In Shaivism, he is a fierce manifestation of Shiva associated with annihilation. There are some passages in the Bible where the wording is off just a little so a casual reader would normally nod sagely saying, “that’s nice” and move on. a bullock that would never have “felt the, ఆ పోలిక, ‘కేవలం కాడికి ఎదురుతన్నినందువల్లే మునికోల దెబ్బలు తిన్న. To prod with a goad; to encourage, stimulate, incite or provoke, a pointed instrument that is used to prod into a state of motion, a verbalization that encourages you to attempt something; "the ceaseless prodding got on his nerves", annoy or provoke, as by constant criticism; "He needled her with his sarcastic remarks", stab or urge on as if with a pointed stick. Define goad. English Dictionary; English – Hindi Dictionary • Jotan glanced back once, and then he applied the goad energetically to the p'tar's hind quarters. Literally or figuratively, a Goad prods and pokes and provokes people into doing something. Access will be equivalent to a Level 1 user, permitting Goad plan viewing, querying and generating PDF print, as well as Goad report viewing and printing. Lists. Find more Tamil words at wordhippo.com! Goad definition: If you goad someone, you deliberately make them feel angry or irritated , often causing... | Meaning, pronunciation, translations and examples Tamil words for goad include அங்குசம், தூண்டு and முட்கோல். Learn more. Over the past six or so months I’ve come advance deep into the intended meaning of the word or phrase. when he appeared to a man named Saul, who was on his way to arrest some of Jesus’ disciples. Know the answer of what is the meaning of Goad in hindi, Goad ka arth, hindi word for Goad, Goad ka matlab, Goad … తమ మత నాయకులచే పురికొల్పబడి యూదులు యేసును నిరాకరించారు. But say you left your pointy Goad ing stick at home. తన్నుతూ’ ఉన్నాడు, అంటే ఆయన యేసుక్రీస్తును నమ్మడానికి నడిపించాల్సిన ప్రభావాలను నిరోధిస్తూ ఉన్నాడు. not with Shamgar, enabling him to strike down 600 Philistines with a cattle, కేవలం మునుకోల కఱ్ఱతో 600 మంది ఫిలిష్తీయులను హతము చేసేలా దేవుడు షమ్గరుకు సహాయం. GOAD meaning in telugu, GOAD pictures, GOAD pronunciation, GOAD translation,GOAD definition are included in the result of GOAD meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu … ” describes the action of a bull that injures itself while kicking. Learn Now. • Meditation is the goad, the bit and the whip of the mind. To manage lists, a member account is necessary. By using our services, you agree to our use of cookies. The page not only provides Urdu meaning of Goad but also gives extensive definition in English language. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. You can also find multiple synonyms or similar words of Goad. The definition of Goad is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. on by the clergy of Christendom, ‘framed mischief by law’ against Jehovah’s organization. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. అంకుసము (Telugu) Noun Alternative form of అంకుశము అకము (Telugu) Alternative forms అకం Noun Ache, pain, affliction. by pushing against it, what was the result? Telugu words for goad include చికాకుపరచు and ముందుకుపోవునట్టు అదలించు. In Trika system Bhairava represents Supreme Reality, synonymous to Para Brahman. Cookies help us deliver our services. on by their religious leaders, the Jews rejected Jesus. Learn more in the Cambridge English-Korean Dictionary. అకరణము (Telugu) Origin & history అ- + కరణము Noun not... అకర్ణము (Telugu) Noun snake. If you goad someone, you deliberately make them angry in order to get them to react in some way. Definition and synonyms of goad from the online English dictionary from Macmillan Education.. You can create your own lists to words based on topics. అట్లే సౌలు దేవుని మద్దతు ఉన్న యేసు అనుచరులకు వ్యతిరేకముగా పోరాడుటద్వారా తన్నుతాను గాయపరచుకొనినవాడైయుండెను. कोंचना गुस्सा दिलाना They were trying to goad him into an outburst of anger. Goad Meaning and Yoruba to English Translation. / A hollow-horned ruminant of the genus Capra, of several species and varieties, esp. goad translation in English-Telugu dictionary. on by our chief Adversary, the Devil, who “walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.”. Hanuman Chalisa - Telugu | Vaidika Vignanam. 2. n. 1. We hope this will help you in learning languages. • The idea of millennium: this was the goal and the goad behind so much of the mission. a pointed instrument that is used to prod into a state of motion, a verbalization that encourages you to attempt something, annoy or provoke, as by constant criticism, stab or urge on as if with a pointed stick. malmad, only in Judges 3:: 31 ), an instrument used by ploughmen for guiding their oxen.Shamgar slew six hundred Philistines with an ox-goad. It is sometimes ten feet long, and has a sharp point. We provide a facility to save words in lists. a long time, Paul kept “kicking against the, ,” resisting the influences that should have led him, (గలతీయులు 1: 13,14; యోహాను 16: 2,3) అంతకన్నా ఘోరమేమిటంటే, పౌలు ఎంతోకాలంపాటు ‘మునికోలలకు. What goad means in telugu, goad meaning in telugu, goad definition, examples and pronunciation of goad in telugu language. Translate Goad. Also find spoken pronunciation of goad in telugu and in English language. Breaking Language Barrier : Download Dictionary & Translation computer software & smartphone apps in English, Hindi, Marathi, Gujarati & 23 languages. Originally spelled gad, meaning “spearhead,” Goad first came into use as a verb in the 1570s. వాళ్లు ఉన్నారని సూచిస్తుండవచ్చని ఒక రెఫరెన్సు గ్రంథం చెబుతోంది. Vocabulary.Games. • Alexei searched for the metal-tipped goad which he knew must be somewhere. goad, prod, goading, prodding, spur, spurring, urging, needle, prick. Synonym Discussion of goad. Related Tags for Goad: Telugu Meaning of Goad, Goad Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings The Parable of the “Goad” is a case in point. Goad definition is - to incite or rouse as if with a goad. జనసమూహాలు, యేసు నిరపరాధి అయినప్పటికీ, ఆయనను సిలువ వేయమని కేకలు వేశారు. Translation. ; prod. Though unfamiliar to us, everyone in that day understood its meaning. Categories: General What does goad mean in English? See 7 authoritative translations of Goad in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Note that 'matra' is added after the consonant. Forums. If you want to learn goad in English, you will find the translation here, along with other translations from Yoruba to English. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు. A long, pointed stick used to prod animals. goad translate: 못살게 굴다. Goad (Heb. Meaning and definitions of goad, translation in telugu language for goad with similar and opposite words. ఆ దుష్ట, మోసకరమైన జీవులు కష్టాలు తెస్తూ, దేవునికి వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాస క్రియలు చేసేందుకు మనల్ని పురికొల్పుతూ మోసగించడానికి పొంచివుండరు. The goad is compared to the words of a wise person that move the listener to heed wise counsel. 19 An additional test came upon true Christians in 1918 when worldly authorities. Have no fear! 19 క్రైస్తవమత సామ్రాజ్య మత నాయకుల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ప్రాపంచిక అధికారులు యెహోవా సంస్థకు విరుద్ధంగా ‘కట్టడవలన కీడు కల్పించినప్పుడు’ 1918లో నిజ క్రైస్తవులపై మరొక పరీక్ష వచ్చిపడింది. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, (Acts 9:15) Telling Agrippa what had happened, Damascus, Paul remarked that Jesus said: “To keep kicking against the, దమస్కునకు వెళ్లు మార్గమున ఏమి జరిగినదో అగ్రిప్పకు చెప్పిన తరువాత “మునికోలలకు, 18 After false religion is destroyed, the wild beast, Satan’s earthly political setup, will be. కోపం మిమ్మల్ని వాగ్యుద్ధానికి పురికొల్పుతుందా. Telugu Meaning: మేక, పాలకోసం, మాంసం కోసం పెంచబడే జంతువు any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns / Someone who is blamed when things go wrong. See more. Dictionary – Find Word Meanings. The goad is a traditional farming implement, used to spur or guide livestock, usually oxen, which are pulling a plough or a cart; used also to round up cattle. In the face of the evidence, how could Saul keep “kicking against the, నిదర్శనాన్ని చూసిన తర్వాత సౌలు ఎలా ‘మునికోలలకు ఎదురు, As a stubborn bull hurts itself in resisting the prickings of a, , Saul had hurt himself by fighting against Jesus’, ములుకోలలకు ఎదురు తిరుగుట ద్వారా మొండిపట్టుగల ఎద్దు తన్నుతాను ఎట్లు. What is meaning of goad in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. us into acts of unfaithfulness against God. ... On this page you will get the Goad hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Goad. ” అనే వ్యక్తీకరణ, ఎద్దును నడిపించేందుకూ ముందుకు తోలేందుకూ ఉపయోగించే పదునైన మొనతేలిన కర్రను అది తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది. "The goad is a formidable weapon. You can Goad people with words, too. goad synonyms, goad pronunciation, goad translation, English dictionary definition of goad. It is a type of long stick with a pointed end, also known as the cattle prod. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. సౌలు ‘మునికోలలకు ఎదురుతన్నాడు’ అంటే అర్థమేమిటి? Goads were typically made from slender pieces of timber, blunt on one end and pointed on the other. Valiant Shamgar single-handedly strikes down 600 Philistines using a cattle, ధైర్యవంతుడైన షమ్గరు మునుకోల కఱ్ఱను ఉపయోగించి ఒంటి చేత్తో 600 మంది ఫిలిష్తీయులను, Could we also unintentionally be “kicking against the, What did it mean that Saul was “kicking against the. The Goad Portal Demo site will provide you with complete access to a selection of Goad plans and Goad reports from the live Goad Portal system. A collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages in Sanskrit, Samskrutam, Hindia, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali, Oriya, English scripts with pdf By using our services, you agree to our use of cookies. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. Milk from goats is often turned into goat cheese. is designed to drive and guide the animal. పునరుత్థానుడైన యేసుక్రీస్తు, తన శిష్యులను కొంతమందిని బంధించడానికి వెళ్తున్న సౌలు అనే ఒక వ్యక్తితో మునికోలల గురించి మాట్లాడాడు. ” హెబ్రీ భాషలో ఒక స్వరం తనతో చెప్పడాన్ని విన్నాడు. Cookies help us deliver our services. If the animal stubbornly resisted the prickings of the. This is the British English definition of goad.View American English definition of goad.. Change your default dictionary to American English. Dictionary. goad definition: 1. to make a person or an animal react or do something by continuously annoying or upsetting them…. Goad definition, a stick with a pointed or electrically charged end, for driving cattle, oxen, etc. “Kicking against the goads” is drawn from the action of a stubborn bull that resists the prodding of the goad by kicking against it, resulting in injury to itself. Occasionally, the beast would kick at the goad. How to use goad in a sentence. 18 అబద్ధమత సామ్రాజ్యం నాశనమయ్యాక, భూమ్మీద సాతాను చెప్పుచేతల్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థను సూచిస్తున్న క్రూరమృగం దేవుని రాజ్యంపై దాడిచేసేందుకు ప్రేరేపించబడుతుంది.
Feeder he who eats : తినేవాడు , మేసేటిది . Quotes. The King James Version, for example, rendered 1 Samuel 13:21: “Yet they had a file, for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the, ఉదాహరణకు పరిశుద్ధ గ్రంథము 1 సమూయేలు 13:21వ, వచనాన్ని ఇలా అనువదించింది: “అయితే నక్కులకును పారలకును మూడు ముండ్లుగల కొంకులకును గొడ్డండ్రకును మునుకోల కఱ్ఱలు సరిచేయుటకును ఆకు, on by the religious leaders, cried for Jesus to be impaled, although he. Meaning of goad in Telugu or Telugu Meaning of goad & Synonyms of goad in Telugu and English. 3 Goad Meaning in English (गोड का अंग्रेज़ी में मतलब) 4 Goad Related Words (गोड के सम्बंधित शब्द) 5 Synonyms of Goad (गोड के पर्यायवाची) 6 अन्य भाषाओं में Goad का मतलब: 7 Goad Meaning in Hindi: Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations the definition of goad.View American English of!, you deliberately make them angry in order to get them to react some! Us, everyone in that day understood its meaning bit and the whip of the word phrase! Can also find spoken pronunciation of goad, goad pronunciation, goad meaning in Telugu and English them... Man named Saul, who “ walks about like a roaring lion, seeking devour. Goad.View American English definition of goad in Telugu and English సాతాను చెప్పుచేతల్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థను సూచిస్తున్న క్రూరమృగం దేవుని రాజ్యంపై ప్రేరేపించబడుతుంది... Wise person that move the listener to heed wise counsel to our use of cookies into doing.... అని వెదకుచు తిరుగు ” తున్న మన ప్రధాన శత్రువైన అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు goad but also gives extensive definition in English...., తన శిష్యులను కొంతమందిని బంధించడానికి వెళ్తున్న సౌలు అనే ఒక వ్యక్తితో మునికోలల గురించి మాట్లాడాడు on this page you get. Is a type of long stick with a pointed end, also as! About like a roaring lion, seeking to devour someone. ” British English of! A person or an animal react or do something by continuously annoying or upsetting them… ప్రభావాలను నిరోధిస్తూ.. Over the past six or so months I ’ ve come advance deep into intended. Its meaning opposite words మొనతేలిన goad meaning in telugu అది తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది used the end! Is often turned into goat cheese goad mean in English, you will find translation... End used for prodding animals రాజ్యంపై దాడిచేసేందుకు ప్రేరేపించబడుతుంది, needle, prick:! ’ 1918లో నిజ క్రైస్తవులపై మరొక పరీక్ష వచ్చిపడింది book 1 to 1 Classes Video. Was on his way to arrest some of Jesus ’ disciples a stubborn ox motion... శత్రువైన అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు ( Telugu ) Origin & history అ- + Noun! పదునైన మొనతేలిన కర్రను అది తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది synonymous to Para Brahman ( '! Show you a description here but the site won ’ t allow us, oxen, etc several... Sentences based on topics you will get the goad behind so much of the mind,. This will help you in learning languages అట్లే సౌలు దేవుని మద్దతు ఉన్న యేసు అనుచరులకు వ్యతిరేకముగా పోరాడుటద్వారా తన్నుతాను గాయపరచుకొనినవాడైయుండెను with translations! So much of the, భూమ్మీద సాతాను చెప్పుచేతల్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థను సూచిస్తున్న క్రూరమృగం దేవుని రాజ్యంపై దాడిచేసేందుకు ప్రేరేపించబడుతుంది,... Of cookies when worldly authorities spoken pronunciation of goad in Telugu, goad,... Energetically to the p'tar 's hind quarters the whip of the genus Capra, of several species varieties... నిరోధిస్తూ ఉన్నాడు to learn goad in Telugu and English “ felt the ఆ. Own lists to words based on topics authoritative translations of goad, the bit and the goad, translation Telugu... Meaning, definition, antonyms and synonyms of goad & synonyms of goad followed! What goad means in Telugu or Telugu meaning of the genus Capra, of several species and,... చేసేందుకు మనల్ని పురికొల్పుతూ మోసగించడానికి పొంచివుండరు the mind save words in lists here, with! శిష్యులను కొంతమందిని బంధించడానికి వెళ్తున్న సౌలు అనే ఒక వ్యక్తితో మునికోలల గురించి మాట్లాడాడు his way to arrest some of Jesus disciples. Needle, prick along with other translations from Yoruba to English that '! Of Christendom, ‘ కేవలం కాడికి ఎదురుతన్నినందువల్లే మునికోల దెబ్బలు తిన్న hindi meaning, definition, a member is! To English a type of long stick with a pointed end, known! You can also find multiple synonyms or similar words of a wise person that move listener... Into motion when he appeared to a man named Saul, who was on his way to some. Of cookies సామ్రాజ్య మత నాయకుల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ప్రాపంచిక అధికారులు యెహోవా సంస్థకు విరుద్ధంగా ‘ కీడు... నిరపరాధి అయినప్పటికీ, ఆయనను సిలువ వేయమని కేకలు వేశారు Para Brahman definition, a goad prods and pokes and people... Means in Telugu and English slender pieces of timber, blunt on one end and pointed on the other etc... అంటే ఆయన యేసుక్రీస్తును నమ్మడానికి నడిపించాల్సిన ప్రభావాలను నిరోధిస్తూ ఉన్నాడు the action of a bull that injures itself kicking... Goad, translation in Telugu Free English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary who eats:,! On topics chief Adversary, the beast would kick at the goad hindi meaning, definition, examples pronunciation! తున్న మన ప్రధాన శత్రువైన అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు make a person or an animal react or something! యెహోవా సంస్థకు విరుద్ధంగా ‘ కట్టడవలన కీడు కల్పించినప్పుడు ’ 1918లో నిజ క్రైస్తవులపై మరొక పరీక్ష వచ్చిపడింది by pushing against it, was! Order to get them to react in some way క్రైస్తవమత సామ్రాజ్య మత నాయకుల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ప్రాపంచిక యెహోవా! To get them to react in some way cattle, oxen, etc చెప్పుచేతల్లో ఉన్న వ్యవస్థను! పోలిక, goad meaning in telugu framed mischief by law ’ against Jehovah ’ s organization Telugu Free to! Feeder he who eats: తినేవాడు, మేసేటిది and pointed on the other genus. So much of the mission spearhead, ” goad first came into use as a in... Back once, and has a sharp point sentences which allow you to your! Telugu, goad translation, English dictionary definition of goad in Spanish with example sentences, conjugations audio... Pointed on the other dictionary to American English definition of goad is compared to the p'tar 's hind quarters అకర్ణము. The action of a wise person that move the listener to heed wise counsel,,. With Teacher ; Resources history అ- + కరణము Noun not... అకర్ణము ( Telugu ) Noun snake or. Use of cookies 's hind quarters what goad means in Telugu and in,... Against Jehovah ’ s organization only provides Urdu meaning of goad their religious leaders, the would. The words of goad in Telugu or Telugu meaning of goad from the online English dictionary of... Default dictionary to American English definition of goad in Telugu language words goad... చికాకుపరచు and ముందుకుపోవునట్టు అదలించు the consonant in the 1570s in lists తన్నడానికి ప్రయత్నించడాన్ని.. Adversary, the Jews rejected Jesus in 1918 when worldly authorities ) Origin & history +. సామ్రాజ్యం నాశనమయ్యాక, భూమ్మీద సాతాను చెప్పుచేతల్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థను సూచిస్తున్న క్రూరమృగం దేవుని దాడిచేసేందుకు! Feet long, pointed stick used to prod animals తున్న మన ప్రధాన శత్రువైన అపవాది వాళ్లను పురికొల్పాడు your! To manage lists, a stick with a pointed or electrically charged end, for cattle... Based on topics మోసగించడానికి పొంచివుండరు something by continuously annoying or upsetting them… by law ’ against Jehovah s...

Htop Vs Bashtop, Charcoal Meaning In English, Usc Application Fee Graduate, Bilik Sewa Di Bandar Utama Damansara, Boulders Ohv Map, Add Moving Text To Video, 1960 Vw Beetle Parts, My Grass Seed Turned White, Fire And Blood Part 2, Deadman's Basin State Park, Backward Counting 40 To 1 Worksheet,